:
Rho (D) - /. 1 . 1
. /. 420 . 14 1
SOWASH Hydro-Jet SoWash
- /. 135 0,5 1
- /. . 500000 . 1
. 1400 /11,7 . 1
. . 1 , . . 4 1
- . . / 380 . 1 + . . 4 .
. /- /. 500 . 1
- . /- /. 80 . 2,88 , . . 5,12 1, , :