08.12.2019
:
/. . 20 167 ferrer interna
- 10 48
. / 16 47 muller pharma
. / 16 42 muller pharma
30 76 muller pharma
30 72 muller pharma
- /. 50 56
- /. 30 48
- - /. 120 49
. / 50 30 48 micro labs
. / 30 77 micro labs
. 12 56 naturwaren
. , 24 49 naturwaren
. , 12 33 naturwaren
. , 24 54 naturwaren
. , 12 32 naturwaren
. , 24 52 naturwaren
. , 12 32 naturwaren
. , 24 51 naturwaren
. , 12 32 naturwaren
. , 24 54 naturwaren
. , 12 33 naturwaren
. 24 66 naturwaren
. . 400 3 33
. . 400 3 34
. / 25 30 194 novartis pharm
- /. 25 . 2 10 362 novartis pharm
. 20 62
. 20 60
. 25 89 zambon
. /. 1 28 405 sandoz pharmac
- . 40 50 41
- . 40 50 39
- . 10 50 32
- . 10 50 30
- /. 10 / 100 1 63 ananta medicar
. /. 30 86 ananta medicar
- SUPER . 0,4 60 66
. 0,22 40 84
. 50 46
- - /. 500 / . 2 10 22
- - /. 500 / . 2 10 26
- /. 50% . 2 10 21
BS-380 1262037 shenzhen mindr
. 30 249 pierre fabre
. 5 30 136 krka
. 2,5 30 116 krka
. 10 30 195 krka
. 1,25 30 81 krka
HL . 2,5 + 12,5 30 110 krka
HD . 5 + 25 30 166 krka
. 250 20 31
/- /. 1,5 . 1 49
. /. 1200 . 1 66 antibiotice
- . - 1,2 . 1 35
- 625 . /. 14 65
. 500 20 51
. 250 20 37
. . 500 20 49
/- /. 500 + 100 . 5 106 sandoz pharmac
/- /. 1000 + 200 . 5 283 sandoz pharmac
/. 250 /5 + 62,5 /5 ., 100 1 124 sandoz pharmac
/. 125 /5 + 31,25 /5 ., 100 1 57 sandoz pharmac
. . 875 + 125 10 98 sandoz pharmac
. . 500 + 125 10 75 sandoz pharmac
2X . /. 875 + 125 14 167 sandoz pharmac
2X . /. 500 + 125 14 79 sandoz pharmac
. / 28 104
. 10 30 26 micro labs
. 5 30 28 sandoz pharmac
. 10 30 47 sandoz pharmac
. 5 30 131 pfizer inc
. 10 30 189 pfizer inc
. 5 30 169 krka
. 10 30 234 krka
. . 5 20 43 bosnalijek
. 10 30 57 sandoz pharmac
. /. 30 104 world medicine
. 8 + 5 30 73 krka
. 8 + 10 30 98 krka
. 4 + 5 30 68 krka
. 4 + 10 30 63 krka
. 20 34
/. - 23 10 81
/. - 13 10 82
/. - 23 10 75
/. - 13 10 79
. /- /. 1 . 57
. /- /. 0,5 . 40
. /- /. 0,25 . 26
IC . . ., / 80 20 44
IC . . ., / 80 10 23
. 200 60 121 krka
. 200 30 63 krka
- /. 150 . 3 5 91 krka
. 0,2 30 39
- - /. . 500 10 2177 fresenius kabi
15% - . . 500 213 hemofarm
10% - . . 500 205 hemofarm
-10% - . . 500 10 1732 braun
 

0.. - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - ..224, , :