:
- . 25 . 1
- /. 215,2 / . 20 5
. / 100
. / 800
. . 10 . 10 1
. /. 150 28
UA-777
. 60 /1,5 . . 1
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
- /. . 100, , :