:
. /. 20 100
. . - 300 . 15 1
. 180 . 5
- /. . 500000 . 1
10000 . /. 10 5
. /. 250 21
SOWASH Hydro-Jet SoWash
MEDICARE 1000 90 , 17
. /. 5 . 5 1
- /. . 2 10, , :