:
130 - /. . 250 10
10% - /. . 50 1
200 . - . 10
- /. 162 /0,9 0,9 4
- . / 37,5 ., . 2 , .,1 .1
. 100 / 0,3 1
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
30 + 30
. . 100 120
. /. 0,2 ., ., ., 2 , 1 . 1, , :